Thông báo

Lịch thao giảng học kỳ II năm học 2017-2018

LỊCH THAO GIẢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Trong nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng viên việc tự đào tạo, bồi dưỡng là việc làm có ý nghĩa quyết định chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên và vấn đề này thường được thực hiện thông qua việc thao giảng. Thông qua thao giảng, từng bước nâng cao năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý và giảng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện các chương trình giáo dục đào tạo, đưa hoạt động giảng dạy ngày càng đi vào nền nếp.

Nhằm tạo điều kiện để giảng viên trong khoa trao đổi nâng cao hiệu quả giảng dạy, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế công nghiệp xây dựng kế hoạch dự giờ, thao giảng cho giảng viên trong tháng 3 và tháng 4 dựa trên các giờ lên lớp của các giảng viên.

Chi tiết lịch thảo giảng được tổng hợp trong file đính kèm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn