Biểu mẫu NCKH GV

CÁC BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢNG VIÊN

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mẫu 1.1 Đề xuất đề tài KH&CN 

Mẫu 1.2 Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN 

Mẫu 1.3 Thuyết minh đề tài KH&CN 

Mẫu 1.4 Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.5 Biên bản thanh lý hợp đồng KHCN cấp Đại học

Mẫu 1.6 Hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Mẫu 1.7 Thông tin kết quả nghiên cứu 

Mẫu 1.8 Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Information on research results)

Mẫu 1.9 Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học

Mẫu 1.10 Bìa Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.11 Bìa phụ Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.12 Bìa báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.13 Bìa Tập hợp minh chứng kết quả, sản phẩm đề tài KH&CN cấp Đại học

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ 
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC
Mẫu 1.1 Đề xuất đề tài KH&CN 
Mẫu 1.2 Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN 
Mẫu 1.3 Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN 
Mẫu 1. 4 Thuyết minh đề tài KH&CN 
Mẫu 1.5 Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học
Mẫu 1.6 Biên bản thanh lý hợp đồng KHCN cấp Đại học
Mẫu 1.7 Hợp đồng thuê khoán chuyên môn
Mẫu 1.8 Thông tin kết quả nghiên cứu 
Mẫu 1.9 Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Information on research results)
Mẫu 1.10 Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học
Mẫu 1.11 Bìa Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp Đại học
Mẫu 1.12 Bìa phụ Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp Đại học
Mẫu 1.13 Bìa báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học
Mẫu 1.14 Bìa Tập hợp minh chứng kết quả, sản phẩm đề tài KH&CN cấp Đại học

Tin mới hơn

Tin cũ hơn