SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN CỦA KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

Sứ mạng, tầm nhìn của Khoa Kinh tế công nghiệp là một bộ phận trong sứ mạng  và tầm nhìn của Nhà trường, cụ thể như sau:

* SỨ MẠNG

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tổ chức, phối hợp nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế và quản lý công nghiệp.

* TẦM NHÌN

Đến năm 2020, đội ngũ giảng viên và sinh viên của Khoa Kinh tế công nghiệp sẽ tiếp cận được tiêu chuẩn giáo dục, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có uy tín trong nước. Đến năm 2030, Khoa Kinh tế công nghiệp sẽ trở thành một trong những đơn vị có một số lĩnh vực ngang tầm với các khoa thuộc các trường đại học có uy tín trong nước.


 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn